TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGOẠI NGỮ VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

CÔNG BỐ ĐIỂM HỌC KỲ

STT
Tên lớp
Ngành
Link Tải
1
09NB101
Tiếng Nhật
2
09NB102
Tiếng Nhật
3
09NB103
Tiếng Nhật
4
09NB104
Tiếng Nhật
5
09TA101
Tiếng Anh
6
09TA102
Tiếng Anh
7
09TA103
Tiếng Anh
8
09TA104
Tiếng Anh
9
09HQ101
Tiếng Hàn
10
09HQ102
Tiếng Hàn
11
09HQ103
Tiếng Hàn
12
09HQ104
Tiếng Hàn
13
09HQ105
Tiếng Hàn
14
09HQ106
Tiếng Hàn
15
09HQ107
Tiếng Hàn
16
09TQ101
Tiếng Trung
17
09TQ102
Tiếng Trung
18
09TQ103
Tiếng Anh
19
09TQ104
Tiếng Hàn
20
09TQ105
Tiếng Hàn
21
09TQ106
Tiếng Nhật
22
09TQ107
Tiếng Trung
23
09TQ108
Tiếng Trung
24
Trung cấp Tiếng Trung _HV
Tiếng Trung
25
Trung cấp Tiếng Trung _TS
Tiếng Trung
26
Trung cấp Tiếng Hàn
Tiếng Hàn